Welcome to CSTT
ORGANIZATION STRUCTURE
Chairman:WANG Fuming

Academician
China Academy of Engineering

Vice Chairman:YAN Chunwen

Professor of Engineer
China Geological Equipment Group Co., Ltd

Vice Chairman:WU Xiaoming

Professor
China University of Geosciences (Wuhan)

Vice Chairman:SUN Shaojie

General Manager
Hangzhou Hua Shi Pipeline Technology Company

Vice Chairman:YANG Yuyou

Professor
China University of Geosciences (Beijing)

Vice Chairman:LI Xuejun

Professor of Engineer
Zhengyuan Geomatics Group Co., Ltd

Secretary General:Hu Yuanbiao

Deputy dean
The School of Engineering and Technology China University of Geosciences(Beijing)

Vice Secretary General: ZHAO Zhitao

Professor of Engineer
Beijing Institute of Exploration Engineering

Vice Secretary General: WANG Lu

Lecturer
The School of Engineering and Technology China University of Geosciences(Beijing)

Executive Subcommittee: WANG Fuming, YAN Chunwen, ZHU Wenjian, HU Yuanbiao,
YANG Yuyou, WANG Zhaoquan, WU Xiaoming, WU Zhiguo, XU Xiaohua, CHEN Yong, ZHU Wenjian

Executive Member:ZHU Wenjian

Professor of Engineer
Beijing Institute of Exploration Engineering

Executive Member:WANG Zhaoquan

Chairman, Senior Engineer
Zhejiang Shaoxing Brother Foundation works Co., Ltd.

Executive Member:XU Xiaohua

Chairman, Senior Economist
Henan ZhongTuo Petroleum Engineering & Technology Co., Ltd.

Executive Member:CHEN Yong

General Manager, Senior Engineer
Fujian Xinyongtong Trenchless Engineering Technology Co, Ltd

Executive Member:WU Zhiguo

Chief Engineer
Beijing No.2 Municipal Construction Engineering Ltd. Pipeline Branch

Supervisor:YU Weimin

General Manager, Senior Engineer
Wuhan Tuozhan Underground Pipeline Engineering Co., Ltd.

Supervisor:WANG Mingqi

General Manager, Senior Engineer
Hebei SuAn Industry Group Co.,Ltd

©2010 All rights reserved Copyright © CSTT
No. 05021856, Beijing ICP
Technical support: Shanghai YovYov Network